Om Oss

Rapporter och positionspapper

Rapporter

I skuggan av cancer - en rapport am anhörigas behov av stöd och information

Roche har i samverkan med Cancerkompisar genomfört en enkätundersökning för att få en bild av de anhörigas erfarenheter av vården. Svaren på några av de frågorna redovisas i den här rapporten tillsammans med en nulägesbild över cancervården och forskning kring anhörigas situation.

Rundabordssamtal medicinsk utveckling 2017

Vad innebär den snabba och banbrytande utvecklingen inom medicinsk forskning och diagnostik för sjukvården? Hur kan patienter få störst nytta av framstegen, och vilka är utmaningarna för landsting och regioner? Under 2017 har Roche arrangerat rundabordssamtal med politiska företrädare i landsting och regioner där frågeställningarna diskuterades. Samtalen följdes av en gemensam diskussion under Almedalsveckan. (Publicerad 25 oktober 2017)

Alla tjänar på en bättre MS-vård

I februari 2016 lanserade Socialstyrelsen de första nationella riktlinjerna för vad som är god MS-vård. Myndigheten beskrev det som en ambitionshöjning och pekade på kontinuerlig uppföljning och tillgång till multidisciplinära team som två centrala delar av en god vård. I början av 2017 presenterade Socialstyrelsen den första utvärderingen av hur väl landstingen följer riktlinjerna. I den här rapporten använder vi Socialstyrelsens utvärdering, fördjupade analyser av MS-registret och en omfattande intervjuundersökning bland landets MS-patienter för att ge en heltäckande bild av tillståndet för den svenska MS-vården. Rapporten är producerad i ett samarbete mellan Neuroförbundet och Roche. (Publicerad 3 juli 2017)

Jämlik vård - åtgärder krävs

Roche engagerar sig i arbetet för en jämlik vård genom att bedriva samtal med beslutsfattare och opinionsbildare där vi delar vårt perspektiv och vår kompetens om de innovationer som kommer forma morgondagens hälso- och sjukvård. Under hösten 2016 genomförde vi åtta samtal om jämlik vård som offentliggjordes genom podcasten Sjukvårdspodden - Jakten på den jämlika vården. Vi har nu också sammanställt en analys, Jämlik vård - åtgärder krävs, som sammanfattar fyra rapporter och utredningar som gjorts på området de senaste åren. (Publicerad 1 februari 2017)

Positionspapper 

Jämlik vård

Hälso- och sjukvården ska fördelas på lika villkor för alla.

Skräddarsydd behandling

Genom att kombinera diagnostik och målstyrda läkemedel tar vi hänsyn till varje patients behov.

Värde

Värdet av diagnostik och läkemedel har aldrig varit mer avgörande.

Broschyrer

Immunterapi vid cancer 2017

Stora förhoppningar knyts till immunterapi vid cancer och vi ser redan mycket bra resultat. För Roche är detta ett centralt utvecklingsområde. I broschyren ”Immunterapi vid cancer” får du en aktuell introduktion och överblick över området. Vi har ambitionen att ge ut denna årligen. Du hittar den här. (Publicerad 12 april 2017)