Den medicinska forskningens kunskapsfront flyttas kontinuerligt framåt, och framtiden pekar mot en exponentiell utveckling. Kartläggningen av den mänskliga arvsmassan var grundläggande, och i dag kan forskare alltmer i detalj kartlägga cellernas signalvägar och funktioner. Detta ger förutsättningar för mer exakt diagnostik och behandling, inte minst inom cancersjukdomar. Det handlar om att ge rätt behandling till rätt patient i rätt tid. Den genomgripande förändringen i riktning mot alltmer skräddarsydd behandling medför även stora utmaningar för hälso- och sjukvården som måste hanteras för att tillvarata den fulla potentialen av medicinsk utveckling.

Detta beskriver Roches syn på vad som behöver göras för att ta tillvara på den potential som finns i skräddarsydd behandling. Tre viktiga aspekter som vi vill lyfta är:

  • Tidig, relevant och kliniskt validerad diagnostik: Vid misstanke om svår sjukdom som cancer måste patienten snabbt utredas med tillgänglig validerad diagnostik för att rätt behandling ska kunna sättas in.
  • Ökad tillgång till information: Beslutsstöd till modern cancervård: Vårdpersonal måste ha tillgång till ett uppdaterat kunskapsstöd för att behandla i enlighet med den enskilda patientens behov.
  • Monitorering och följsamhet i behandlingen: Alla cancerpatienter följas upp på ett systematiskt sätt för att fånga förändringar i sjukdomsbilden, och eventuellt justera behandlingen.

Problemformulering - skräddarsydd behandling

Vi vet i dag att cancer inte är organsjukdomar utan ett resultat av molekylära förändringar. Det vi tidigare trodde var ett begränsat antal cancersjukdomar har visat sig vara flera hundra olika sjukdomar med många olika orsaker och förlopp. Diagnostikens utveckling gör att vi idag, ned på cellnivå, kan bedöma vilka patienter som förväntas ha nytta av en viss specifik läkemedelsbehandling.

Utvecklingen mot alltmer skräddarsydd behandling går snabbt inom cancerområdet. De närmaste åren väntas ett stort antal avancerade cancerläkemedel att introduceras, och många av dem kommer att medföljas av ett diagnostiskt test som kan avgöra vilka patienter som kan ha nytta av behandlingen. 

Detta innebär såväl stora möjligheter som utmaningar för hälso- och sjukvården. När behandlingen är anpassad till den enskilda patienten ökar möjligheten att optimera effekten. Skräddarsydd behandling kan därför också bli mer kostnadseffektiv för sjukvården. Samtidigt blir den avancerade cancervården också alltmer komplex och kompetenskrävande. Behoven av digitala beslutsstöd ökar.

Så anser Roche att värdet av skräddarsydd behandling kan öka

Varje patient är unik och ska behandlas utifrån sina specifika förutsättningar. Roche erbjuder såväl diagnostik, som informatik och läkemedelsbehandling. Med koordinerad forskning utvecklar Roche analytiska test och läkemedel tillsammans; från idéerna i laboratoriet till den kliniska verkligheten. Vårt mål är att tillhandahålla lösningar för hälso- och sjukvården som ger bästa möjliga förutsättningar för korrekt diagnos och effektiv behandling. 

För Roche innebär skräddarsydd behandling att vi utifrån forskningsresultaten utvecklar nya målinriktade och förbättrade läkemedel i kombination med specifika tester. Detta underlättar arbetet med att anpassa mediciner och hantera sjukdomar hos olika patienter.  Roche har idag över 250 utvecklingsprojekt inom skräddarsydd behandling och arbetar för att mer än två tredjedelar av våra läkemedel ska ha ett diagnostiskt test.

Roche har identifierat tre områden där skräddarsydd behandling ytterligare kan bidra till att öka värdet i hälso- och sjukvården:

Tidig, relevant och kliniskt validerad diagnostik 

Patientens möjligheter till god behandling grundar sig på två viktiga aspekter; att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede och att ge rätt behandling. Alldeles för många patienter blir alltför sent korrekt utredda för sin svåra sjukdom. Vid misstanke om svår sjukdom krävs omedelbar utredning för att undvika fördröjningar som kan förvärra tillståndet. Detta kräver multidisciplinär kompetens och ofta kan flera laboratorier kan vara inblandade, vilket även ställer höga krav på samordning. Lika viktigt är att de tester och analyser som utförs är relevanta och kliniskt validerade.

Beslutsstöd ger ytterligare en dimension till den moderna vården

Stora volymer medicinsk och klinisk information i kombination med digitaliseringen av vårdens dokument- och informationsstruktur öppnar för smarta system. Dessa kan konsolidera, sammankoppla och presentera informationen på ett pedagogiskt sätt för att hjälpa vårdpersonal att lösa kliniska utmaningar. Roche har skapat kunskaps- och beslutsstöd som hjälper vårdpersonalen att behandla den enskilda patienten på ett optimalt sätt.

Monitorering och följsamhet i behandlingen 

Vi vet i dag att sjukdomar förändras och behöver hanteras olika med tiden. Den cancer vi diagnostiserade nyligen kan ha förändrats och behöver angripas på ett nytt sätt. Cancertumörer har förmåga att anpassa sig till mediciners försök att lura cellernas signalvägar. Genom att igen utföra analyser och test kan vi veta hur vi ska behandla patienten på rätt sätt, i rätt tid. Därför måste sjukvården säkerställa att patienter följs upp systematiskt, för att fånga eventuella förändringar av sjukdomen.