Den tekniska och medicinska utvecklingen med allt bättre behandlingsmetoder har varit starkt bidragande till att medellivslängden i Sverige kunnat öka kontinuerligt med ett år vart sjätte år. I takt med att diagnostik och läkemedelsbehandling blir alltmer avancerad ökar behovet av att mäta det värde som skapas, i form av de medicinska resultat patienter uppnår, och i relation till den samhällsinvestering som görs.  Demografiska och ekonomiska utmaningar innebär att hälso- och sjukvården måste gå i en riktning mot värdebaserad vård.

Detta beskriver Roches syn på vad som behöver göras för att  hälso- och sjukvården ska bli mer värdebaserad. Tre viktiga aspekter som vi vill lyfta är:

  • Högre värdeeffektivitet: Landstingen och sjukvården bör ta hänsyn till att investeringar i diagnostik, nya behandlingar och informatik ger högre värde för patienten, då vården blir mer effektiv. 
  • Modern diagnostik kan effektivisera vårdprocesser: Diagnostiken kan frigöra resurser och skapa bättre beslutsunderlag för behandlande vårdpersonal. 
  • Skapa upphandlingsformer och partnerskap med värdet i fokus: Med öppen kontinuerlig dialog mellan vård och företag, med målsättningen att produkten eller tjänstens fulla värde för patienten värderas och prissätts korrekt, kommer båda parter att gynnas. 

Problemformulering – värdebaserad vård 

Genom åren har bättre diagnostik, läkemedel och behandlingsmetoder varit starkt bidragande till allt bättre hälsa i Sverige och bättre överlevnad i svåra sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Nu står vi inför en demografisk utveckling som innebär att alltfler kommer leva allt längre. Samtidigt sker en förskjutning i sjukdomspanoramat mot större tyngd på kroniska sjukdomar. Landsting och regioner står inför betydande ekonomiska utmaningar när vårdbehoven ökar snabbare än skatteunderlaget. Samhället måste få ut mesta och bästa tänkbara vård för varje investerad skattekrona.

Det är en bakgrund till den alltmer intensiva diskussionen om att hälso- och sjukvården behöver utveckla bättre metoder för att mäta värdet av de medicinska insatser som utförs. Sjukvården behöver i högre grad utgå från den enskildes vårdbehov och fokusera på att uppnå bästa möjliga vårdresultat av en åtgärd. Detta utgör samtidigt ett sätt att göra sjukvården mer effektiv i sitt resursutnyttjande.

Ofta diskuteras läkemedel ur ett ekonomiskt perspektiv. På senare år har många nya läkemedel introducerats inom exempelvis hepatit c och cancer. Men trots detta ökar inte läkemedelskostnadernas andel inom vården. Under lång tid har kostnaderna för läkemedel legat stabilt på omkring tio procent av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna. Läkemedel förklarar inte att sjukvårdens kostnader ökat snabbare än landstingens intäkter.

En utmaning för att ny teknisk utveckling ska komma patienten till del så snart ett formellt godkännande finns är det upphandlingssystem som gäller för diagnostik och andra medicintekniska produkter, samt även för läkemedel inom slutenvården. Processerna kring hur upphandlingar genomförs är avgörande och med dagens upphandlingsregler och konservativa hållning till förändring av upphandlingsformerna premieras gammal teknik framför ny. Dessutom leder överprövningar av upphandlingsbeslut till att patienter tvingas vänta på redan tillgänglig teknik, vilket innebär att det fulla värdet av varje investerad krona inte kan nås. 

Så ser Roche på värdebaserad vård

För Roche är det avgörande att ny diagnostik och nya läkemedel når patienten utan onödig fördröjning samt att införande av nya innovationer kommer vården till del så snart ett godkännande finns. Idag tar processen för lång tid och ibland är det tid som är livsavgörande för den enskilde patienten. 

Roche har identifierat tre områden där vi ser att Sverige kan öka värdet i hälso- och sjukvården ytterligare:

Landstingen och sjukvården bör ta hänsyn till värdeeffektivitet.

Att framtidssäkra vårdverksamheten ligger i landstingens och sjukhusledningars intresse. Kloka investeringar som görs idag ger avkastning imorgon, och uteblivna investeringar leder till sämre vård imorgon. Modern diagnostik, vårdinformatik och innovativa behandlingar är verktyg som förbättrar livskvaliteten för patienterna och gör vårdpersonalens vardag enklare. Kloka investeringar inom detta område skapar bättre arbetsmiljö och bättre vårdmiljö. Ny teknik och behandlingar utvärderas av våra myndigheter och de som anses kostnadseffektiva ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör också användas av vården för att garantera det utfall som samhället söker.

Modern diagnostik ger effektivare vårdprocesser och bättre patientsäkerhet

Diagnostik kan frigöra resurser och skapa bättre beslutsunderlag för behandlande vårdpersonal. Roche arbetar för och erbjuder lösningar för att värna om att patientsäkerheten alltid är hög, även vid förändringsarbeten som effektiviseringar och flödesoptimeringar.

Skapa upphandlingsformer och partnerskap med värdet i fokus

För att vården ska kunna få del av ny teknik och medicinska landvinningar behövs en kontinuerlig dialog mellan vård och leverantör, särskilt som förberedelse inför en upphandling. Med denna kunskap blir det möjligt för landstinget att utforma en upphandlingsprocess som tillvaratar de möjligheter som teknikutvecklingen erbjuder. Roche ser en försiktigt positiv utveckling som visar på fler upphandlingar där innovation värderas. Vi ser allt mer av innovationsvänliga upphandlingsformer, såsom konkurrenspräglad dialog som uppmuntrar till informationsutbyte mellan parterna och gör det lättare att planera för en vårdprocess som tillvaratar innovation och möter vårdens utmaningar.

En utveckling kan vara att införa delad risk mellan sjukvården och dess leverantörer. Där kan innovationer och tjänster som visar sig ha högre värde också få en högre ersättning, på samma sätt som de som misslyckas med att bevisa värdet ersätts lägre. Då kan införandet av innovation ske redan vid marknadsgodkännande.