Nyhet

Stockholm, 08.03.2019

#5minist – en uppmuntran om att ta ditt cellprov

#5minist
Gå och ta ditt cellprov om du inte redan gjort det! Inför den internationella kvinnodagen 8 mars vill vi uppmuntra alla kvinnor att ta kontroll över sin egen hälsa.

Går man på sin gynekologiska cellprovtagning när man blir kallad minskas risken att drabbas av livmoderhalscancer med 90% [1].  Cellprovtagningen tar bara 5 minuter och är sedan förra året gratis för alla Sveriges kvinnor [2]. En femtedel av alla kvinnor uteblir från provtagningen. Bland dessa är socioekonomiskt utsatta kvinnor överrepresenterade och de löper därmed större risk att drabbas av cellförändringar [3]. Med informationskampanjen #5minist satsar Roche på att få fler kvinnor att ta cellprov.

 

Detta gör vi med den digitala kampanjen #5minist där vi i sociala medier uppmuntrar kvinnor som inte tagit sitt cellprov att göra det. Kampanjen, som består av informationssajten www.5minist.se och filmer i olika sociala medier, grundar sig i Jämställdhetsutredningen som presenterades i december 2015 [4]. I utredningen konstaterades att kvinnors sjukdomar prioriteras lägre i vården och rapporten ”Skilda världar?” från SCB 2018 visar att socioekonomiskt utsatta kvinnors förväntade livslängd sjunker och uppskattas vara drygt fem år kortare än sina medsystrars [5].

Vi vill med den här kampanjen hjälpa till att sprida kunskapen om hur väl investerade de få minuter som ett cellprov tar kan vara och få kvinnor att uppmuntra varandra att gå.

– Behandlingsmöjligheterna är goda om cellförändringar upptäcks i tid. Därför är det viktigt att prioritera att gå på cellprovtagning när du blir kallad, säger Suzanne Lind, medicinskt ansvarig på Roche Diagnostics.

Om #5ministkampanjen

Informationskampanjen #5minist är ett initiativ från Roche för att få fler kvinnor i Sverige att känna till och prioritera sin cellprovtagning - Att avsätta fem viktiga minuter! Läs mer på www.5minist.se.

Om cellförändringar och livmoderhalscancer

Varje år drabbas fler än 500 kvinnor av livmoderhalscancer (cervixcancer) och ungefär 30 000 kvinnor får årligen besked om att de har cellförändringar [6,7]. Cellförändringar kan, men behöver inte, utvecklas till livmoderhalscancer [8]. 

Medelåldern för en kvinna att insjukna i livmoderhalscancer är cirka 55 år och en fjärdedel är yngre än 40 år [9]. Den största riskfaktorn för att drabbas av livmoderhalscancer är att utebli från cellprovtagningen[10].

Nästan alla fall av livmoderhalscancer orsakas av viruset humant papillomvirus (HPV). Cirka 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer orsakas av HPV-typerna 16 och 18 [10]. Oftast ger HPV-infektionen inga symptom, därför är det viktigt att gå på provtagningen [11].

Om cellprovtagning

Alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till cellprovtagning (vart tredje till vart sjunde år) beroende på ålder, enligt nationella riktlinjer] [12]. Cellprovet tas på mödravårdscentral/ barnmorskemottagning. Celler tas från livmodertappen med hjälp av en liten mjuk, tunn borste när kvinnan ligger i gynekologisk undersökningsstol. Det går snabbt - ofta tar det bara någon minut. Kvinnor som är 30 år eller äldre erbjuds, enligt de nationella riktlinjerna, HPV-DNA-test för att fånga upp infektionen i ett tidigt skede innan den hinner utvecklas till cellförändringar [12,13].

Cellprovtagning skyddar inte till 100 procent. I enstaka fall kan en kvinna drabbas av livmoderhalscancer trots att hon har gått på sin cellprovtagning. Men sjukdomen upptäcks då oftast i ett tidigt skede där behandlingsmöjligheterna är goda [12].

Referenser

 1. Socialstyrelsen. Screening för livmoderhalscancer med HPV-test. En systematisk litteraturöversikt. 2015. http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/screening-livmoderhalscancer-vetenskapligt-underlag.pdf 
 2. Socialdepartementet. Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer. 2017-09-17. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/avgiftsfri-screening-for-livmoderhalscancer/
 3. Broberg G, Wang J, Östberg A-L, Adolfsson A, Nemes S, Sparén P, et al. [2018] Socio-economic and demographic determinants affecting participation in the Swedish cervical screening program: A population-based case-control study. PLoS ONE 13[1]: e0190171. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190171
 4. Regeringskansliet. Jämställdhetsutredningen SOU 2015:86. https://www.regeringen.se/contentassets/fd7240295cab45df8130384abdb600fa/mal-och-myndighet---en-effektiv-styrning-av-jamstalldhetspolitiken-sou-2015_86.pdf För kortversion se: http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/J%C3%A4mst%C3%A4lldhetspolitisk%20konferens/lenitafreidenvall-jamstalldhetsutredningen.pdf
 5. SCB, Skilda världar? Det demografiskt delade Sverige. Demografiska rapporter 2018:2; s.117 https://www.scb.se/contentassets/184b51dd517a461ea79c58aa95575d8c/be0701_2018a01_br_be51br1802.pdf
 6. Cancerfonden. Gynekologisk cellprovskontroll 2018. https://www.cancerfonden.se/om-cancer/gynekologisk-cellprovskontroll 
 7. NkcX 2017. http://www.nkcx.se/Kv1_all.htm#
 8. Vårdguiden. Cellförändringar i livmoderhalsen. 2016-11-14. https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Cellforandringar-i-livmoderhalsen/
 9. Cancerfonden. Information om livmoderhalscancer. 2018. https://www.cancerfonden.se/om-cancer/livmoderhalscancer
 10. Cancerfonden. Cancerfondsrapporten 2018 https://www.cancerfonden.se/press/livmoderhalscancerfallen-okar-kraftigt
 11. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om HPV-infektion 2016. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hpv-infektion/
 12. Socialstyrelsen. Screening för livmoderhalscancer – Rekommendation och bedömningsunderlag. Publikation 2015. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-6-39
 13. Regionala cancercentrum i samverkan. Cervixcancerprevention. Nationellt vårdprogram och konsekvenser av införande av Socialstyrelsens rekommendationer gällande screening juni 2015. 2017. https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/vardprogram/nvp-cervixcancerprevention-170119.pdf