Nyhet

31.03.2017

Allt ljus på tarmcancer!

Mars månad är tarmcancermånaden, instiftad för att uppmärksamma den fjärde vanligaste och näst dödligaste av alla cancerformer. Då Roche både genom sin befintliga behandlingsarsenal och genom aktiv forskning på området har ett starkt åtagande i diagnosen, var det självklart för företaget att stötta en rad av de aktiviteter som genomfördes under månaden.

– Roche har ett tydligt och långtgående engagemang i tarmcancervården. Efter att ha varit det företag som introducerade ett av de första biologiska läkemedlen för behandling av metastaserad tarmcancer för över tio år sedan fortsätter företagets fokus på de svårast sjuka tarmcancerpatienterna. Dels genom utveckling av nya innovativa läkemedel, dels genom studier av hur befintliga läkemedel kan användas än mer effektivt. Att bidra till att sätta strålkastarljuset på tarmcancer är då förstås ett mycket naturligt inslag i Roches verksamhet, säger Linda Ihrlund, medicinsk terapiområdeschef på Roche.

Två större evenemang på temat tarmcancer arrangerades under mars månad. Den 7 mars genomfördes Tarmcancerkvällen av patientföreningen ILCO, en informationskväll för medlemmar, anhöriga och andra intresserade. Den 15 mars var det sedan dags för Dagens Medicins Kolorektalcancerdag, ett heldagsseminarium för profession och beslutsfattare. Roche var med och stöttade bägge dessa evenemang.

Ojämlik vård mellan cancerformer

ILCO:s Tarmcancerkväll hölls i ett av åhörare välfyllt Nanna Svartz auditorium på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. En rad intressanta föreläsningar hölls och många viktiga aspekter av svensk tarmcancervård belystes.

Det kanske mest uppskattade inslaget under kvällen var en föreläsning av läkaren och professorn i onkologi, Maria Albertsson, där hon redogjorde för det ojämlika förhållandet mellan satsningar på tarmcancervården och på andra, mer ”populära” cancerformer. 

Enligt Maria Albertsson är de ojämlikheter inom vården som finns mellan olika regioner och landsting ingenting jämfört med ojämlikhet mellan olika cancerformer. Oftast är det tarmcancer som drar det kortaste strået, något Maria Albertsson gav flera exempel på: Där andra cancerformer, såsom bröst- och prostatacancer, har stora galor för att öka stödet och samla in pengar lyser dessa evenemang med sin frånvaro på tarmcancerområdet. Där tester för att avgöra prognostiska faktorer för att optimera behandlingen sedan länge införts som rutin på andra områden, så har detta inte gjorts i samma utsträckning på tarmcancerområdet. I Socialstyrelsens riktlinjer prioriteras vården av exempelvis spridd bröstcancer högre än av spridd tarmcancer.

– Låt oss tillsammans starta resan mot en jämlik vård av alla cancerdiagnoser, avslutade Maria Albertsson sitt föredrag och möttes av varma applåder.

Tarmcancerkvällen avslutades sedan med att professor Torbjörn Holm tilldelades 2017 års tarmcancerpris. Priset delades ut av regeringens life science-samordnare Anders Lönnberg.

Dagens Medicins Tarmcancerdag var ett heldagsseminarium där profession, myndighetsrepresentanter och beslutsfattare fick möjlighet att lyssna på en rad experter som redogjorde för läget inom tarmcancervården i Sverige. Ämnen som det standardiserade vårdförloppet, screening och dagens och morgondagens behandlingsmöjligheter avhandlades av en rad namnkunniga föreläsare. 

Individanpassning av tarmcancervården

Bland annat redogjorde Jakob Eberhard, docent och överläkare i onkologi vid Skånes Universitetssjukhus för hur framtidens onkologiska behandling kommer att kunna utvecklas. Det övergripande som kommer att hända, menade han, är ökad individanpassning – både utifrån den specifika tumören, men lika mycket utifrån den specifika patienten. 

I takt med en ökad behandlingsarsenal på läkemedelsområdet kommer det bli allt viktigare att mer exakt fastslå tumörtyper och skilja olika genetiska markörer från varandra. Men kanske lika viktigt kommer patientheterogenitet att vara. Det vill säga att behandlingen nu och i framtiden alltmer måste ta hänsyn till patienten som individ, där sådant som fysiska och psykiska skillnader, ålder, kulturella skillnader och livssituation kommer att spela en större roll vid behandlingsval.

Mats Gudmundsson är onkolog och medicinsk terapiområdeschef på Roche. Han håller med om det som sägs kring ökad individualisering av tarmcancervården, och ser samtidigt mycket positivt på läkemedelsutvecklingen med nya möjligheter runt hörnet.

– Det som sker i dag och som är mest aktuellt är vårt fokus på nya kombinationsterapier, där vi ser hur olika läkemedel så att säga kan stärka varandra. Vi genomför nu adaptiva studier där vi har möjlighet att ändra behandlingskombinationer beroende på hur patienten svarar. Det är otroligt spännande och kan verkligen accelerera resan mot en individualiserad behandling för tarmcancerpatienter, säger Mats Gudmundsson.