Nyhet

18.05.2018

Att vara #5minist är att var rädd om sitt eget liv​

Kvinnor som regelbundet går på gynekologisk cellprovtagning minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer med 90 procent [1]. Sedan den 1 januari 2018 är patientavgiften för cellprov borttagen i hela landet – som en del av regeringens satsning på kvinnohälsa och en jämlik vård [1, 2]. Men trots att provtagningen tar max 5 minuter är det var femte kvinna som låter bli [3]. Fler borde bli #5minister!

Vecka 20 och 21 i maj 2018 uppmärksammar många landsting och vårdgivare vikten av cellprovtagning genom att anordna ”Cellprovsveckan” [4]. Då erbjuds extra tillgänglighet såsom drop in-mottagningar och cellprovsbussar. På Roche i Sverige hjälper vi till att skapa medvetenhet om vikten av cellprovtagning genom onlinekampanjen #5minist.

Kampanjen, som består av informationssajten www.5minist.se och filmer i olika sociala medier, tar avstamp i Jämställdhetsutredningen som presenterades december 2015 [5]. Där konstaterades att kvinnors sjukdomar prioriteras lägre i vården. En förutsättning för att lyfta kvinnlig hälsa och för att göra vården mer jämlik är att öka medvetenheten hos kvinnorna. Vi vill med den här kampanjen hjälpa till att sprida kunskapen om hur väl investerade de få minuter som ett cellprov tar kan vara.

– Behandlingsmöjligheterna är goda om cellförändringar upptäcks i tid. Därför är det viktigt att prioritera att gå på cellprovtagning. Under cellprovsveckan finns det även extra drop in-tider på flera håll i landet för den som inte har haft möjlighet att gå tidigare, säger Suzanne Lind, medicinskt ansvarig på Roche Diagnostics.

För mer information kontakta Roche Diagnostics i Sverige:

Om #5ministkampanjen

Informationskampanjen #5minist är ett initiativ från Roche Diagnostics för att få fler kvinnor i Sverige att känna till och prioritera sin cellprovtagning. Att avsätta fem viktiga minuter! Läs mer på www.5minist.se.

Om cellförändringar och livmoderhalscancer

Varje år drabbas fler än 500 kvinnor av livmoderhalscancer (cervixcancer) och ungefär 30 000 kvinnor får årligen besked om att de har cellförändringar [6]. Cellförändringar kan, men behöver inte, utvecklas till livmoderhalscancer [7]. De senaste åren har vi sett 20-procentig ökning i antalet livmoderhalscancerfall [6].

Medelåldern för en kvinna att insjukna i livmoderhalscancer är cirka 55 år och en fjärdedel är yngre än 40 år [8]. Den största riskfaktorn för att drabbas av livmoderhalscancer är att strunta i kallelsen till cellprovtagningen[9].

Nästan alla fall av livmoderhalscancer orsakas av viruset humant papillomvirus(HPV). Cirka 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer orsakas av HPV-typerna 16 och 18 [9]. Oftast ger HPV-infektionen inga symptom,därför är det viktigt att vid provtagningen utöver att titta efter cellförändringar också undersöka om kvinnan bär på HPV-viruset [10].

Om cellprovtagning

Alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till cellprovtagning (var tredje till var femte år beroende på ålder, enligt nationella riktlinjer) [11]. Cellprovet tas på mödravårdscentral/ barnmorskemottagning. Celler tas från livmodertappen med hjälp av en liten mjuk, tunn borste när kvinnan ligger i gynekologisk undersökningsstol.Det går snabbt - ofta tar det bara någon minut. Kvinnor som är 30 år eller äldre erbjuds, enligt de nationella riktlinjerna, HPV-DNA-test för att fånga upp infektionen i ett tidigt skede innan den hinner utvecklas till cellförändringar [11, 12].

Cellprovtagning skyddar inte till 100 procent. I ovanliga fall kan en kvinna drabbas av livmoderhalscancer trots att hon har gått på sin cellprovtagning. Men sjukdomen upptäcks då oftast i ett tidigt skede där behandlingsmöjligheterna är goda [11].

Referenser

 1. Socialstyrelsen. Screening för livmoderhalscancer med HPV-test. En systematisk litteraturöversikt. 2015. http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/screening-livmoderhalscancer-vetenskapligt-underlag.pdf
 2. Socialdepartementet. Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer. 2017-09-17. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/avgiftsfri-screening-for-livmoderhalscancer/
 3. Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx). http://www.nkcx.se/templates/_rsrapport_2016_v2.pdf
 4. Närhälsan VGR. Ta cellprov! Nyhet om cellprovveckan 2018-05-17. https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/kunskapscentrum-for-sexuell-halsa/nyheter/cellprovsveckan/
 5. Regeringskansliet. Jämställdhetsutredningen SOU 2015:86. https://www.regeringen.se/contentassets/fd7240295cab45df8130384abdb600fa/mal-och-myndighet---en-effektiv-styrning-av-jamstalldhetspolitiken-sou-2015_86.pdf För kortversion se: http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/J%C3%A4mst%C3%A4lldhetspolitisk%20konferens/lenitafreidenvall-jamstalldhetsutredningen.pdf
 6. Socialstyrelsen. Statistikdatabas för diagnoser i sluten vård. 2018. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/diagnoserislutenvard
 7. Vårdguiden. Cellförändringar i livmoderhalsen. 2016-11-14. https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Cellforandringar-i-livmoderhalsen/
 8. Cancerfonden. Information om livmoderhalscancer. 2018. https://www.cancerfonden.se/om-cancer/livmoderhalscancer
 9. Cancerfonden. Cancerfondsrapporten 2018 https://www.cancerfonden.se/press/livmoderhalscancerfallen-okar-kraftigt
 10. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om HPV-infektion 2016. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hpv-infektion/
 11. Socialstyrelsen. Screening för livmoderhalscancer – Rekommendation och bedömningsunderlag. Publikation 2015. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-6-39
 12. Regionala cancercentrum i samverkan. Cervixcancerprevention. Nationellt vårdprogram och konsekvenser av införande av Socialstyrelsens rekommendationer gällande screening juni 2015. 2017. https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/vardprogram/nvp-cervixcancerprevention-170119.pdf