Nyhet

30.01.2020

Bröstcancerförbundet lanserar informationskampanj om patienträttigheter

Rapporten ”Patienträtt – en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården” visar brister i hur patientlagen efterlevs. Nu lanserar Bröstcancerförbundet en informationskampanj för att höja bröstcancerdrabbades kunskap om hur de kan dra nytta av sina patienträttigheter.

Patientlagen som trädde i kraft i januari 2015 syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning, integritet, delaktighet och självbestämmande. Ändå upplever fyra av tio bröstcancerpatienter att de inte fått vara delaktiga i sin vård, enligt rapporten. 

Rapporten visar också att endast två av tio har blivit informerade om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, en så kallad second opinion, trots att varje patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom har rätt till en sådan. 

Enligt det nationella vårdprogrammet ska rehabilitering erbjudas till de som har diagnosticerats med bröstcancer. Men enligt undersökningen har tre av tio kvinnor inte blivit erbjudna rehabilitering trots att de skulle vilja ha det. 

Som ett led i främjandet för bröstcancerdrabbades intressen vad gäller behandling, vård och rehabilitering har Bröstcancerförbundet tagit fram en informationskampanj om patientens rättigheter – med fokus på bröstcancer. Här beskrivs bland annat rätten till en ny medicinsk bedömning, medbestämmande och rehabilitering, och vilket stöd som finns om rättigheterna inte tillgodoses. 

Roche uppmärksammar initiativet genom att samla relevant innehåll kring patienträttigheter under #brösträtt

Läs mer om dina rättigheter som patient på Bröstcancerförbundets hemsida: bröstcancerforbundet.se

Rapporten i sin helhet hittar du här: https://brostcancerforbundet.se/nyheter/brostcancerforbundet-presenterar-patientrapport/

Om rapporten

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Bröstcancerförbundet i samarbete med Roche. Undersökningen baseras på 409 webbintervjuer med slumpmässigt utvalda medlemmar i Bröstcancerförbundet under perioden 5–14 mars 2019. Deltagandefrekvensen var 53 procent. 

Det här är patientlagen

Patientlagen är ett resultat av patientmaktsutredningen. Den trädde i kraft i januari 2015 och syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning, integritet, delaktighet och självbestämmande.

Det här är Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer – och som stödjer både forskning och medlemmar. För att nå visionen om att ingen ska drabbas av bröstcancer, finansierar organisationen forskning, sprider kunskap kring prevention och driver opinionsbildning i bröstcancerfrågor.