Nyhet

06.04.2017

Cancerfondsrapporten 2017 - En ny uppdaterad cancerstrategi behövs

Den 5 april presenterades 2017 års Cancerfondsrapport, den tolfte i ordningen.  I förordet säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström att man i år vill att Cancerfondsrapporten ska ses som ett ”initiativ till att blåsa liv i en nödvändig diskussion om styrningen av svensk sjukvård och behovet av en ny uppdaterad cancerstrategi.” 

Hon menar att det behövs inte minst mot bakgrund av den utveckling vi ser med allt fler som får och kan leva med sin cancer. I förra årets cancerfondsrapport pekade prognoserna mot 100 000 nya cancerfall per år redan år 2040 och att över 630 000 personer i Sverige då kan leva med en cancerdiagnos. 

I en rapport som presenterades nyligen, och som berördes vid årets presentation av Cancerfondsrapporten, visade Cancerfonden, tillsammans med IHE (Institutet för Hälso-och sjukvårdsekonomi) på den svåra bemanningssituationen som finns på landets cancerkliniker. Idag saknar 17 av landets 18 onkologikliniker personal, såväl läkare som sjuksköterskor. I genomsnitt är underbemanningen cirka 20 procent.  I ett panelsamtal vid presentationen betecknade Jan Zedenius,  biträdande vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden och chefsläkare, dessa siffror som ”häpnadsväckande”.  Och han pekade på hur denna personalbrist också får konsekvenser för vården av patienter genom att man får allt mindre tid att ta hand om patienterna dessutom läggs färre patienter in eller så kan de hamna på avdelningar som inte är specialiserade på cancer.  Christina Kennedy, chefredaktör på Dagens Medicin, menade att det finns lösningar som skulle kunna göra sjukvården mer rationell och attraktiv genom att på riktigt digitalisera vården, men hon menade att vården inte ens inlett den resan. Och här saknas det ledarskap;

- Alla hoppas att någon annan ska ta på sig ledartröjan. Det kan bli obekvämt, eftersom beslut behöver tas som river ner nuvarande strukturer för att kunna arbeta mer rationellt.

Jan Andersson, forskningsdirektör vid Stockholms Läns Landsting, menade att det händer mycket positivt. Han pekade på hur man börjar förstå nyttan av att samordna biobanker och digitala verktyg för att analysera cancer. Och han lyfte fram det faktum att vi har gott om bra databaser i Sverige som kan används för att förstå cancersjukdomar bättre, men att dessa data behöver samordnas nationellt. Och Jan Andersson såg en utveckling där vi genom att ta hjälp av dessa data, kan skräddarsy behandlingen och hjälpa den enskilde patienten att få rätt behandling för just den patientens sjukdomsbild. Men han såg samtidigt en fara mot denna utveckling i nya datsskyddsförordningar som kan göra att dessa data inte blir tillgängliga. 

Andra områden som lyfts fram i årets Cancerfondsrapport är behovet av att göra mer inom preventionsområdet, inte minst inom rökprevention och ett konkret förslag är att inför regler om att tobaksvaror inte får exponeras i butiker. Man har sett positiva resultat av den typen av åtgärder i andra länder.  Och inom forskningen slår man ett slag för radiologin där man börjar se ett minskande forskningsintresse, men samtidigt pågår det mycket spännande forskning för att utveckla metoder för att fokusera strålningen på tumören samtidigt som omkring liggande vävnad inte tar skada. Radiologin kan också spela en roll i kombination med annan behandling. Det kan t.ex. handla om att strålning kan göra att canceriummunterapin blir mer effektiv. 

 

Relaterat

Presentation livesändes också och du kan se den i efterhand på Cancerfondens hemsida. Där kan du även ladda ned rapporten i pdf.