Nyhet

22.02.2017

Man får bedriva en bättre vård än andra - men inte en sämre

Dagens vård lever inte upp till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om att vården ska ges på lika villkor till alla. Ojämlik vård och hälsa utgör i förlängningen ett hot mot sjukvårdens legitimitet - och förändringar krävs för att vi ska uppnå en jämlik vård i Sverige. 

 

Den sittande regeringen har som målsättning att inom en generation sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skrevs 1982 och förordade redan då en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det är nu nästan två generationer sedan den skrevs. Att frågan är uppe på agendan idag är såklart viktigt, och det märks tydligt i vårddebatten att så gott som alla intressenter ser ett stort värde i att uppnå en jämlik vård - men på vilket sätt har vi idag större möjlighet att uppnå det?

I Sverige har vi en solidariskt skattefinansierad hälso- och sjukvård som är beroende av att alla har samma möjligheter till lika bra jämlik vård. Om den offentliga vården inte lever upp till sina åtaganden kommer marknaden snabbt att öppna för aktörer som kan erbjuda alternativ, vilket leder regeringens arbete i fel riktning och blir kontraproduktivt.

Det betyder inte att privata aktörer inte ska få bedriva vård i Sverige. Tvärtom. Vi behöver alla initiativ som erbjuder god vård, sedan ska vi ha ett system som tillåter att alla har samma förutsättningar att få del av denna. Vi har en patientlag sedan 1 januari 2015 som ger patienter möjlighet att söka öppenvård var som helst i landet. Skulle denna möjlighet vara tillgänglig även för slutenvård skulle vårdgivarna snabbt finna incitament i att bedriva bästa möjliga vård för att på så sätt konkurrera med andra vårdaktörer med erbjudandet, vilket i förlängningen är knutet till deras möjlighet att få ersättning för sin verksamhet.

I många avseenden är det lättare för patienter att resa, eller att låta förflytta patienter, jämfört med att säkerställa att alla vårdgivare utövar den bästa möjliga vården. I Socialstyrelsens Öppna jämförelser finns data som visar var i landet patienter med olika utmaningar finner den bästa vården. Denna transparens är viktig i arbetet med att uppnå jämlikhet.

Den välutbildade och pålästa patienten är den som idag gynnas mest i avseende att få tillgång till den bästa och senaste teknologin. Med den vetskapen är det viktigt att information om vad som är den bästa vården finns tillgänglig för alla. Och eftersom beslut om behandling ska ske i patientmötet bör alla ges samma förutsättningar för en god dialog med sin läkare.

En av de största ojämlikheterna är att evidensbaserade metoder tar i snitt en generation att sprida i landet. Det innebär att från att den första patienten får tillgång till en innovativ behandling tar det alldeles för lång tid innan alla får samma möjlighet, något som inte kan motiveras.

Beslut på nationell nivå måste tas med hänsyn till hela befolkningen och inte enbart delar av den. Samma beslut måste också tydligt delegeras och följas regionalt, utan dröjsmål.

 

Vårt Engagemang

Roche engagerar sig i arbetet för en jämlik vård genom att bedriva samtal med beslutsfattare och opinionsbildare där vi delar vårt perspektiv och vår kompetens om de innovationer som kommer forma morgondagens hälso- och sjukvård. Under hösten 2016 genomförde vi åtta samtal om jämlik vård  som offentliggjordes genom podcasten Sjukvårdspodden - Jakten på den jämlika vården.

Vi har nu också sammanställt en analys "Jämlik vård - åtgärder krävs¨som sammanfattar fyra rapporter och utredningar som gjorts på området de senaste åren. Ladda ner denna i anslutning till denna artikel. Läs också Roche position om Jämlik vård.