Nyhet

26.04.2016

Roche seminarium om vårdens finansiering

Gapet ökar mellan medborgarnas förväntningar på sjukvård och de resurser som står till buds. Migration och förändrad demografi ökar trycket ytterligare. I längden kommer detta knappast att vara hållbart. Hur ska politiken agera för att problemen inte ska bli ohanterliga i framtiden? Och kommer frågan om finansiering att bli lika infekterad som migrationsdebatten varit de senaste åren?

 

Mot bakgrund av ovanstående problembild och frågeställningar bjöd Roche torsdagen den 14 april in till ett frukostseminarium på temat ”Vårdens finansiering – vad kan vi lära av migrationsdebatten?”. Utifrån olika perspektiv angrep de tre panellisterna Göran Hägglund, tidigare socialminister samt bl.a. styrelseledamot i Aleris, Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor på Svenskt Näringsliv, och Helena Anderin, External Affairs Director på Roche frågorna. 

De olika perspektiven till trots var alla tre ense om att frågan om hur vården ska finansieras är komplex och att den kräver mycket uppmärksamhet. Tyvärr, konstaterade Göran Hägglund, är det svårt att diskutera de här frågorna med allmänheten eftersom vi har en medielogik som premierar förenklade och ofta negativa budskap. Media ropar ofta att ”vargen kommer”. 

Den här gången kan det emellertid finnas fog att ropa efter vargen. Anders Morin nämnde två anledningar till detta. Dels en förändrad demografi, som innebär att befolkningen blir allt äldre och kräver allt mer vård. Och dels medborgarnas ökade förväntningar på vården.

 

 

Hur ska då vårdens finansiering säkerställas? Helena Anderin talade om behovet av långsiktighet. Vi måste se sjukvården som en investering och sluta betrakta den som bara en kostnad. Särskilt när det gäller satsningar på innovativa läkemedel och behandlingar. Även vikten av bland annat produktionseffektiviseringar och benchmarking lyftes fram som viktiga komponenter för att klara sjukvårdens finansiering i framtiden. 

En annan brännande fråga som diskuterades var vad som ska ingå i det offentliga åtagandet. Göran Hägglund menar att det behövs en genomtänkt etik bakom sådana beslut. Och sade vidare att prioriteringsutredningens beslut fortfarande står sig bra. Det svåra är att som politiker följa dem. Alla panellister var överens om att prioriteringar kommer att bli ännu viktigare i framtiden. 

Publiken släpptes in under hela seminariet för att ställa frågor. Anders Morin framhöll, som svar på en publikfråga, att privata sjukvårdsförsäkringar är att föredra framför höjda patientavgifter. Patientavgifter leder till att ekonomiskt svagare grupper i högre utsträckning avstår från att uppsöka läkare. 

Avslutningsvis fick så panellisterna frågan om de tror att debatten om sjukvårdens finansiering kommer att följa samma logik som migrationsdebatten, där utvecklingen förnekades in i det längsta, innan alla plötsligt tvärvände? Risken finns alltid. Men agerar vi långsiktigt finns goda möjligheter att klara den här utmaningen, sade Helena Anderin. 

För ovan i pdf, klicka här

För ovan i pdf, klicka här