Patienter i svensk sjukvård interagerar ofta utan kännedom med produkter och lösningar från Roche breda portfölj, från misstanke om sjukdom till behandlingsbeslut och uppföljning. Därför samverkar vi för att öka effektivitet genom kortare tider, optimerade processer och nya sätt att använda kommande och existerande innovationer.

Samarbete med andra företag

Sjukvårdens komplexa natur och behov av interaktion mellan sina leverantörers lösningar gör att vi kan bidra till att underlätta och förenkla för verksamheterna genom samverkan.

Samverkansprojekt som initierats genom VINNOVA är tydliga exempel där sjukvårdens leverantörer tillsammans med forskare och landsting förändrar och förbättrar hur vi arbetar för att hjälpa patienterna.